Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 marca 2012 o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 20.03.2012r.

Or-II.0002.21.2012

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 29.03.2012r. ( czwartek ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyodrębnienia /nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2013r ( druk nr 161 ),
  b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Ewangielicko- Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja w Byczynie ( druk nr 162 ),
  c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach ( druk nr 163 ),
  d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego w Roszkowicach ( druk nr 164 ),
  e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka w Miechowej ( druk nr 165 ),
  f) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025 ( druk nr 166 ),
  g) zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 167),
  h) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna ( druk nr 168 ).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w 2011r.
 8. Stan infrastruktury sportowej na terenie g.Byczyna, dostępność i frekwencja.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Komunikaty.
 13.  Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-03-20