Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 września 2012 o godzinie 12.00

Byczyna, dnia 18.09.2012r. 

Or-II.0002.26.2012

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 28.09.2012r. ( piątek ) o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXVI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza Byczyny,
  b) zmiany uchwały (dot.opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna),
  c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  d )zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Byczynie,
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Stan przygotowań do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości (ustawa śmieciowa) – prezentacja.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.