Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 07sierpnia 2012 o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 30.07.2012r.

Or-II.0002.25.2012

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 07.08.2012r. ( wtorek ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXV sesję
Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń,
  b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  d )zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  e) rozpatrzenia skargi Pani Ireny Kachny na Burmistrza Byczyny,
  f) rozpatrzenie skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza Byczyny,
 7. Stan obiektów dziedzictwa narodowego, działania podejmowane w celu poprawy stanu technicznego ( dachy na wieżach )
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

 

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.