Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 11.06.2013r.

Or-II.0002.36.2013

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 20.06.2013r. ( czwartek ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXXVI sesję
Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
  - zapoznanie z zarządzeniem nr 29/2013 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2013r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2012r.,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012r.,
  - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012r.
  b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012r. ,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
  c) wyrażenia woli udziału Gminy Byczyna w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonego obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork - Namysłów – Olesno,
  d) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna,
  e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  f) zmiany uchwały,
  g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  h) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  i) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  j) szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.