Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 122/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu ...

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert składanych
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrony i promocji zdrowia”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) i Rozdziału XII pkt. 2 Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 przyjętego Uchwałą nr XVII/121/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2019 r., zarządzam co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin pracy Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik:

PDFZarządzenie Nr 122-2020.pdf