Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 136/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu ...

ZARZĄDZENIE NR 136/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, „Ochrony i promocji zdrowia”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i Rozdziału 1 § 2 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert, składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, przyjętego Zarządzeniem nr 122/2020 Burmistrza Byczyny z dn. 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, „Ochrony i promocji zdrowia”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zwanego dalej „Regulaminem” zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, „Ochrony i promocji zdrowia”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w  składzie: 
1. Angelika Budz
2. Jakub Goliński – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Katarzyna Wilczyńska
4. Władysław Buła
5. Adam Radom – Przewodniczący Komisji
6. Ewa Śledzka
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.