Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Byczynie

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. Nr 142, poz. 713), art. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) w związku z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570), zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadza się do użytku służbowego „Politykę Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia.
§ 3.  Treść Polityki Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji nie podlega publikacji, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 12 października w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Byczyny - Kierownika Urzędu z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Byczyny - Kierownika Urzędu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2016 Burmistrza Byczyny - Kierownika Urzędu z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.