Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 października 2013 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 22.10.2013r.

 

Or-II.0002.41.2013

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2013r., poz.594 ) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 31.10.2013r. ( czwartek ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XLI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  g) zmiany Uchwały Nr XXXI/250/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  i ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  j ) zbycia nieruchomości o nr 849/5, k.m. 11 położonej w Byczynie na rzecz Samorządu Województwa Opolskiego.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
 8. Informacja o stanie realizacji uzbrojenia działek w Byczynie przy ul.Nasalskiej i Brzozowej.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.